Kwetsbare Zwangeren

28 mei 2018

Een goede start is cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Daarom zijn er in de gemeente Groningen afspraken gemaakt over de signalering van kwetsbare zwangeren om vroegtijdig adequate zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

In Groningen zijn er zwangeren die in kwetsbare omstandigheden leven. Daarbij kan het gaan om één of meer van de volgende situaties zoals financiële problematiek, beperkt sociaal netwerk, psychische problematiek, verstandelijke beperking, 1-ouder gezin, middelengebruik, relatieproblemen, taalproblemen etc. Gemeente en zorgaanbieders in de geboortezorgketen weten dat een goede start cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Als de start van het kind niet goed is, kan dit later in het leven nadelige gevolgen hebben. Daarom hebben we de krachten gebundeld in de gemeente Groningen en afspraken gemaakt over het signaleren van kwetsbare zwangeren in verloskundige praktijken en ziekenhuizen om vroegtijdig adequate zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Voor specifieke problematiek zijn zorgpaden ontwikkeld, zodat na signalering ook adequate hulp wordt geboden. Hierbij betrekken we de hele zorgketen. In de keten van geboortezorg zitten verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, kraamzorg, JGZ/GGD en WIJ teams.

Het signaleren en begeleiden van kwetsbare zwangeren

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die verloskundigen en gynaecologen kunnen gebruiken om zwangeren op risicofactoren te screenen. Gezamenlijk hebben we de Alpha-NL als vroegsignaleringslijst gekozen. Zorgaanbieders zijn getraind om deze specifieke lijst te gebruiken en de uitkomsten te bespreken met de zwangeren. Scoort de zwangere hoog op specifieke problemen dan kan de zorgverlener d.m.v. zorgpaden passende zorg inzetten. Bij de GGD/jeugdgezondheidszorg kunnen hulpverleners via de  Telefonische Advisering (TA) hun bezorgdheid kenbaar maken zodat er actie kan worden ondernomen door de JGZ-verpleegkundige, eventueel in samenwerking met de partners uit het sociaal domein. Inmiddels is deze telefonische advisering (050 367 4991) beschikbaar voor alle zorgaanbieders in de provincie Groningen. Waar nodig kan een multidisciplinair overleg (MDO) plaatsvinden binnen het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) dat gekoppeld is aan ieder ziekenhuis. Ook de jeugdarts of jeugdverpleegkundige neemt deel aan het MDO. Tevens kan via het Preventief Platform informatie uitgewisseld worden tussen de jeugdverpleegkundige en de kraamzorg. De zorgpaden die zijn ontwikkeld, worden jaarlijks geactualiseerd. In de zorgpaden is het over en weer informeren van ketenpartners opgenomen.

Partners in de geboortezorgketen

Door middel van de werkgroep Zwangere Centraal is er structureel overleg tussen de geboortezorgpartners in de gemeente Groningen. Aan tafel zitten verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, gemeente, JGZ/GGD en huisartsen. ELANN/ROS ondersteunt en begeleidt dit overleg.

Gezamenlijk bespreken we de lopende projecten die allemaal als doel hebben om de  zorg aan de kwetsbare zwangere te verbeteren. De gemeente heeft ons financieel ondersteund om de projecten uit te voeren. De gemeente participeert ook in de overleggen en jaarlijks hebben we overleg met de wethouder over de voortgang  van onze projecten in het bestuurlijk overleg.

Project Nu Niet Zwanger

Gemeente Groningen, GGD en WIJ starten dit jaar nog met een landelijk project Nu Niet Zwanger. Dit programma zet in op intensieve begeleiding van (toekomstige) ouders waarvoor zwangerschap op dit moment niet wenselijk is vanwege gestapelde problematiek. Het doel is om ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij hoog risicogroepen te voorkomen. De hulpverlener zal proactief en via persoonlijk contact met de kwetsbare ouders bespreken of zwanger worden op dit moment wel gewenst is. De insteek is vrijwillig te kiezen voor passende anticonceptie. Indien nodig biedt de hulpverlener financiële en praktische ondersteuning.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, telefoon 050 3666445.

Terug naar overzicht