Jouw praktijk van de toekomst (2): continuïteit van huisartsenzorg

23 juli 2018

Deze maand heette ELANN/ROS opnieuw een groep huisartsen welkom, die mee wilde denken over de uitdaging van de continuïteit van huisartsenzorg in Groningen.

Met de eerste groep spraken we in februari over de praktijkhouder en de activiteiten als ondernemer en over de voldoening, de onvredes en de kernwaarden van het vak. De uitkomsten werden door ELANN/ROS opgepakt in vervolgactiviteiten.

Op 26 juni spraken we met de tweede groep over wat het praktijkhouderschap oplevert, dachten we na over nieuwe mogelijkheden in organisatievormen en gingen we in op de mogelijkheden die Groningen de huisarts biedt.

De groep van 26 juni bestond uit dertien Groninger huisartsen: praktijkhouders en waarnemers. Hun motivatie liep uiteen van zorg voor de toekomst, willen promoten van het werken in de regio, (pro-actief) zoeken naar een opvolger, vinden van waarnemers, willen meedenken over de toekomst, vragen over hoe de huisartsenpraktijk aantrekkelijker te maken voor zichzelf en voor overname, vragen over invulling van toekomstige huisartsenzorg, behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking, en  delen van ervaringen.

Praktijkhouderschap, wat levert het op?

Gevraagd naar wat het praktijkhouderschap hun oplevert, antwoordden de praktijkhouders: het brede takenpakket; het kennen van je populatie en je samenwerkingspartners (zeker in de regio zijn de lijnen kort); en het kunnen organiseren van tijd om te doen wat je belangrijk vindt. Het praktijkhouderschap is financieel interessant en het opleider zijn maakt het werk leuker.

De waarnemers gaven aan dat het praktijkhouderschap hun de autonomie om keuzes te maken op het gebied van werkwijzen binnen de praktijk, specialisaties  en huisvesting; de mogelijkheid om te innoveren; en een goed evenwicht tussen werk en privé op zou moeten leveren. Daarnaast zou de extra verantwoordelijkheid van praktijkhouderschap zich moeten vertalen in extra financiën om tijd of ondersteuning te kunnen kopen.

In de discussie die volgde, werd volop gevraagd naar elkaars beweegredenen en dat leverde verbinding op. Je staat samen voor het leveren van huisartsenzorg in de provincie. Daarom is het goed dat je elkaar kent en weet wat de ander beweegt. Het maakt dat je bereid bent meer voor elkaar te doen.

Nieuwe mogelijkheden in organisatievormen

Er werden drie verschillende organisatievormen van praktijken gepresenteerd met de vraag om zowel de positieve en negatieve aspecten als de randvoorwaarden te benoemen. Doel was om met elkaar na te denken over nieuwe mogelijkheden in organisatievormen.

Groep 1 stond stil bij samenwerken in de regio, waarbij een praktijk meerdere satellieten heeft en intensief samenwerkt met een aantal andere praktijken. De groep noemde als belangrijkste voordeel dat je samen op een efficiëntere manier meer zorg kan bieden.  Nadeel is dat je onderwerpen moet overleggen in de groep. Randvoorwaarde is dat je dezelfde drive moet hebben en bereid moet zijn tot transparantie.

Groep 2 bezag de mogelijkheid om ondersteunende diensten in te kopen bij ELANN en noemde als voordeel dat je een objectieve dienst krijgt vanuit een organisatie met veel expertise. Nadeel is de zorg dat je teveel kennis in de praktijk verliest. De laagdrempeligheid en flexibiliteit van de dienstverlening werden als randvoorwaarden gezien. Als mogelijk af te nemen diensten gingen de gedachten uit naar: ondersteuning bij ICT, begeleiding naar accreditatie, declareren, praktijkcheck (haal ik het maximale uit mijn praktijk; welke keuzes kan ik nog maken), huisartsencheck (jobcoach; is de huisarts,  en mogelijk zijn medewerkers,  nog in balans).

Groep 3 boog zich over de junior/aspirant praktijkhouder. In deze opzet pakt de waarnemer behalve de spreekuren ook taken van de praktijkhouder op, zoals het implementeren van ketenzorg, overlegvormen rond bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, en het begeleiden van co-assistenten. De groep was enthousiast over dit model en zag duidelijk meer voor- dan nadelen. De drie belangrijkste voordelen: het verminderen van de werkuren van de praktijkhouder, de ontwikkelmogelijkheden voor de waarnemer, en de mogelijkheid die het biedt om meer samen te werken en samen keuzes te maken. Nadeel is de financiering en het feit dat de praktijkhouder enkele taken moet loslaten. In de randvoorwaarden zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden voor financiering en contractvormen en het kenbaar maken van deze organisatievorm als mogelijkheid.

Elkaar kennen en ontmoeten

Tot slot gingen we in op de mogelijkheden die Groningen de huisarts biedt. Waarom kiest een huisarts voor Groningen? Wat trekt je aan? De deelnemers plakten hun mening en ideeën met post-its op de kaart van de provincie. In de afsluitende discussie kwam opnieuw de behoefte naar voren om elkaar, of je nu waarnemer of praktijkhouder bent, meer als één groep te zien en te voelen. Mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen, zouden vaker per jaar gecreëerd moeten worden.

Deelname

Dit najaar werkt ELANN/ROS een aantal van de genoemde onderwerpen uit en wil dit in eenzelfde soort bijeenkomst voorleggen. Bent u geïnteresseerd in deelname aan zo’n bijeenkomst, dan kunt u dit via de mail doorgeven aan Hinda Stegeman.

Terug naar overzicht