Aanpak wachttijden in de SGGZ in Groningen

11 februari 2021

Regio Groningen werkt aan het terugdringen van wachttijden in de GGZ door een duurzame samenwerkingsrelatie aan te gaan en de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Nodig, want de wachttijden in Groningen voor de specialistische GGZ zijn de een-na-hoogste van Nederland.

Inmiddels zijn 19 partijen aangesloten in een regionale taskforce. Zij vertegenwoordigen GGZ-aanbieders, vrijgevestigde psychologen, zorgverzekeraar, gemeenten, huisartsen & praktijkondersteuners, cliënten en ervaringsdeskundigen. Oorzaken voor de wachttijden liggen in een combinatie van problemen in de instroom, doorstroom en uitstroom, in zowel het medisch als het sociaal domein.

Oplossingen
Om dit op te lossen worden door de gezamenlijke partijen in het eerste kwartaal van 2021 concreet een aantal interventies uitgewerkt, waaronder:

1.            Een verdeelmechanisme (verbeteren instroom) voor de juiste zorg op de juiste plek. We verkennen hoe huisartsen en praktijkondersteuners daarbij ontlast en optimaal geïnformeerd kunnen worden in het verwijsproces.

2.            Verbeteren van samenwerking tussen het sociaal domein, de GGZ-aanbieders en huisartsen. Bijvoorbeeld door te kijken welk passend aanbod wijkteams kunnen leveren en hoe dit breder bekend gemaakt kan worden.

Opschonen
Daarnaast is het opschonen van wachtlijsten (o.a. het verwijderen van dubbelingen) van belang, om een goed zicht te hebben op de wachttijden. Andere initiatieven in de regio die kunnen bijdragen aan het terugdringen van wachttijden zijn een regionale tafel voor hoog-complexe zorg en het tijdig afsluiten en afschalen van behandeling in de specialistische GGZ.

Versnellersduo
Kortom: er zijn veel initiatieven. De komende tijd worden die daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Daarvoor krijgt de regio ondersteuning van een versnellersduo. Zij zijn voor een aantal regio’s beschikbaar gesteld vanuit landelijke middelen.

Betere samenwerking
Zorgadvies ondersteunt en stimuleert al langer de samenwerking op het gebied van eerstelijns GGZ, de tweede lijn en het sociaal domein. Wij zijn één van de 19 partijen van de regionale taskforce en zetten ons in voor een betere samenwerking en kortere wachttijden.

Agenda
De leden van de GGZ adviescommissie, zoals huisartsen, POH-GGZ en psychologen, zijn nauw betrokken bij de regionale taskforce en de activiteiten die daaruit voortkomen. De GGZ adviescommissie, die door Zorgadvies Groningen wordt ondersteunt, heeft de taskforce en daaruit voortvloeiende activiteiten op de agenda staan en denkt integraal mee. Binnenkort zal meer informatie volgen, zie ook wegvandewachtlijst.nl.

Met vragen kunt u terecht bij Roelinda Bos, adviseur Zorgadvies Groningen. r.bos@zorgadviesgroningen.nl

Terug naar overzicht