Meerwaarde van samenwerken voor paramedici

27 september 2022

‘Samen bereik je meer dan alleen’, zeggen we, maar de wijze waarop je samen werkt én samenwerkt bepaalt of het echt meerwaarde heeft en of dat wat je erin investeert, ook loont. Daarom ondersteunen we de eerstelijnszorg bij het organiseren van samenwerking.

Meerwaarde van samenwerking zie je in meer plezier in je werk als zorgprofessional, betere zorg, hogere patiënt/cliënttevredenheid, betere voorwaarden, kennisuitwisseling  enzovoort. Dat zien we ook terug in de vele initiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden die er de afgelopen jaren zijn ontstaan tussen en met paramedici. In de regio Groningen zijn er in 2021 vooruitstrevende en grote stappen gezet om paramedici steviger met elkaar te verenigen, o.a. met de oprichting van Regionale Organisatie Eerstelijns Paramedici Noord Nederland (ROEPNN) en de pilot vanuit het landelijke programma Organisatiegraad. Daarin wordt ondersteuning geboden via gezamenlijke community platforms voor paramedici, dialoogsessies en andere bijeenkomsten, regiobeelden, trainingen, toolbox, initiatieven tot gezamenlijke zorginkoop en nog veel meer. 

Jan Pieter de Meer: “Een integrale aanpak in de zorg is een vereiste om zorgkracht te vergroten en zo bij te dragen aan de leefkracht van inwoners. Vanuit Zorgadvies Groningen helpen we als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) om krachten te bundelen in de eerstelijnszorg; zowel mono-, multi- als interdisciplinair. En zetten we ons in om de nodige randvoorwaarden te creëren die helpen te activeren en continuïteit in samenwerking te borgen. Op 16 maart organiseren we HET EVENEMENT voor paramedici in Groningen, dat we warm aanbevelen aan praktijkhouders en paramedici in loondienst, want het gaat over samenwerken waar je elke dag wat aan hebt.”  

logo Zorggroep ROEPNN

Zorggroep ROEPNN 
Zorggroep Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland is in 2021 opgericht. Carin Pool (diëtist en leefstijlcoach), Martine Bos (diëtist en leefstijlcoach) en Marja Mulder (sportfysiotherapeut en leefstijlcoach) vormen het bestuur van Zorggroep ROEPNN.

Martine: “ROEPNN is de eerste zorggroep die paramedici met elkaar verbindt. Daarmee zijn we koploper in Nederland. Je versterkt als paramedici elkaar als je meer samenwerkt en creëert onder andere betere voorwaarden voor zorginkoop.” 

Grote behoefte aan gecombineerde leefstijlinterventie
“Het initiatief voor Zorggroep ROEPNN lag bij Fysio Ketenzorg Noord en de Diëtisten Coöperatie Groningen”, aldus Marja. “Regionale stakeholders zoals Menzis en GHC hadden behoeften aan een aanspreekpunt. We hebben met betrekking tot de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) op financieel en organisatorisch gebied regionale afspraken gemaakt met onze preferente zorgverzekeraar Menzis en op inhoudelijk en organisatorisch gebied met de GHC. De meeste verre zorgverzekeraars volgen deze afspraken. Zo zetten we ons samen in voor een betere gezondheid van inwoners in Noord Nederland." Binnen Zorggroep ROEPNN werken diëtisten en fysiotherapeuten samen aan het organiseren van de GLI in de regio Noord Nederland. “Mensen met overgewicht in beweging krijgen! Dat verdient een integrale aanpak. En ook andere al goed lopende initiatieven, komen samen in Zorggroep ROEPNN”, vult Carin aan”.

Martine vertelt: “De GLI liep al vanaf 2019, maar sinds en door het ontstaan van ROEPNN krijgt het nog meer aandacht. We merken dat de toestroom steeds groter wordt in de hele regio. Vanuit medisch specialisten en bedrijfsartsen blijkt er een grote behoefte om door te verwijzen. Eerst vooral in de stad. Nu is er ook veel vraag vanuit de regio.” 

Voordelen deelname samenwerkingsverband
“Niet alleen voor leefstijlcoaches heeft Zorggroep ROEPNN toegevoegde waarde”, zegt Martine. “Paramedici kunnen elkaar op vele vlakken ondersteunen en daarmee, naast gezamenlijke zorginkoop en kwaliteitsverbeteringen, ook bijvoorbeeld kosten drukken en administratieve lasten verlichten. We werken aan een multidisciplinair platform waarop verschillende (para)medici zich verenigen. Zo stimuleren we en dragen we bij om de gewenste structurele verandering naar gezondheidsbevordering te maken. Tijdens spiegelbijeenkomsten gaan we in gesprek met patiënten en leren we van hun ervaringen. De opstartfase van Zorggroep ROEPNN is nu achter de rug. De eerste declaratie ronde loopt. Nu gaan we verder bouwen en onze ambities waarmaken.” 

Samen nieuwe zorgproducten ontwikkelen
Martine Bos vervolgt: “Samen kunnen we nieuwe mono- en multidisciplinaire zorgproducten ontwikkelen die nog beter zijn afgestemd op de behoeften van ouderen, kinderen en volwassenen. In onze regio zijn er best veel inwoners die ongezond leven. De zorgvraag is hier hoog. Ziekenhuizen en huisartsen roepen steeds meer de hulp van paramedici in. Zelf was ik voor de start van Zorggroep ROEPNN al heel actief als aanbieder van gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Ik denk dat ik door mijn praktijkervaring goed domeinoverstijgend kan kijken wat er nodig is om zorg naar een hoger plan te tillen en wat daarbij prioriteit heeft. Dit najaar wil Zorggroep ROEPNN verder de banden met het sociale domein/gemeenten en met ziekenhuizen in de regio versterken en verstevigen. Ook zijn we in gesprek met mbo- en hbo-opleidingen en andere stakeholders. Je merkt in de hele regio de wens om meer samen te werken. We gaan hier samen vorm aan geven.” 

ROEPNN positief over begeleiding door Zorgadvies Groningen
Martine: “De samenwerking met Zorgadvies Groningen ervaren we als zeer positief. Sereh Simons, adviseur eerstelijnszorg bij Zorgadvies Groningen, heeft ons continu heel goed geholpen met strategisch advies, kennis, netwerken en aanpak. Onder meer bij het opzetten van de missie en visie van Zorggroep ROEPNN, bepalen waar we naartoe wilden en ons scherp houden welke keuzes daarbij te maken. Bijvoorbeeld waar je mee begint, kritisch meelezen met de statuten en bij het voorbereiden op bijeenkomsten. Sereh heeft ons daarbij goed begeleid. Ook weet ze veel over ict en gaf ze tips voor ons overleg met ICT partijen, zoals met VIPlive.” 

Martine Bos, ROEPNN: “Besturen was voor mij een nieuwe ervaring waarvan ik veel heb geleerd en zo nu en dan ook stress van had. Al die processen, daar sta je als je eraan begint niet bij stil.” 

Ze vervolgt: “Zorgadvies Groningen heeft een groot netwerk, o.a. goede banden met verschillende zorgorganisaties, andere paramedici en de GHC. Sereh weet wat er speelt in de verschillende gebieden en weet de partijen bij elkaar te brengen als dat nodig is. Zij faciliteerde ook het contact met een fiscaal adviseur van Noord 90. Qua aanpak hielp Sereh ons met prioriteiten stellen en voorbereiden van gesprekken met stakeholders. Ook de overzichtelijke miro’s die ze maakt, hielpen ons om gedachten te structureren (Miro is een online whiteboardplatform). Verder ervaarden we de toegevoegde waarde van procesbewaking en ondersteuning bij het schrijven van subsidieaanvragen.”  

Marja: “Diëtisten en fysiotherapeuten zijn twee verschillende beroepsgroepen, die zich op verschillende manieren verenigd hebben in de regio. Sereh ondersteunt ons samen met Hugo Ouwendijk, Regiobeleidsadviseur van het KNGF, om te bepalen op welke vlakken we elkaar kunnen vinden en versterken. Zodat we samen kunnen bepalen waar we van meerwaarde kunnen zijn. Ook wist Sereh de vinger op de zere plekken te leggen, zoals de getalsmatige verhouding van fysiotherapeuten en diëtisten in de nieuwe organisatie.” 

Landelijke Organisatiegraad Paramedici ‘samen sterk in de regio’
Zorgadvies Groningen heeft de afgelopen jaren ingespeeld op de toenemende vraag naar samenwerking met de eerste lijn en netwerkvorming op verschillende thema’s. In de landelijke Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken hoe de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen om bij te dragen aan ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. 

De landelijke ROS-organisaties ondersteunen binnen dit programma de regio’s met strategisch en praktisch advies. Namens het ROS-netwerk coördineert Zorgadvies Groningen de inzet in dit programma in de provincie Groningen en kop van Drenthe, zodat paramedici en de eerste lijn als geheel een betere gesprekspartner zijn over veranderingen in de zorg en welke zorg in de omgeving van de patiënt geleverd kan worden.. Adviseurs ondersteunen paramedici in het gehele proces van het bereiken van een hogere organisatiegraad, van het faciliteren van de eerste gesprekken tot het succesvol opstarten van een samenwerkingsverband, netwerk en/of organisatie. Menzis vindt deze beweging ook belangrijk, waardoor we voor onze regio ook ROS middelen kunnen inzetten om de organisatiegraad blijvend te vergroten. 

Het programma Organisatiegraad werkt op regioniveau, waarbij Groningen een van de 5 pilotregio’s is. Bepalend voor de selectie voor pilotregio’s was de ambitie van paramedici in de regio, geografische spreiding, spreiding onder preferente zorgverzekeraars en de mogelijkheid tot aansluiten bij huisartsen. Meer informatie over de pilot Organisatiegraad vind je online op de webpagina van Zorgadvies Groningen, in de introductievideo Samen sterk in de regio, op het landelijke paramedische platform (kun je je voor aanmelden) en op de site organisatiegraad.nl

Prioriteiten
Voor veranderingen in de zorg en toekomstbestendigheid moeten disciplines en domeinen elkaar beter vinden. Meer duidelijkheid wat verschillende disciplines voor een patiënt betekenen, regelen van eenduidige doorverwijzing en planning van regulier overleg bij intensieve samenwerkingen zijn daarbij prioriteiten. Ook is er aandacht voor kennisnetwerken rondom thema’s en ziektebeelden. Deze kennisnetwerken zijn zeer verschillend qua organisatiegraad, van landelijk georganiseerd tot in een wijk rondom een paar patiënten. Om versnippering en inefficiëntie tegen te gaan en kennisdeling te optimaliseren, worden deze kennisnetwerken meegenomen bij het beter organiseren van de eerste lijn en de paramedische disciplines. 

Ontwikkelingen richting 2024
Zorgadvies Groningen blijft ook de komende jaren met alle disciplines in gesprek over de organisatiegraad en hoe we deze kunnen verhogen. Zorggroep ROEPNN wordt gestimuleerd om verder te groeien als organisatie, waarbij onder meer de mogelijkheid van uitbreiden met andere disciplines wordt onderzocht. De mogelijkheden om logopedisten monodisciplinair te organiseren in een juridische entiteit wordt nader bekeken en waar mogelijk ingezet. Bij de vergroting van de organisatiegraad worden de door het ROS-netwerk ontwikkelde bijeenkomsten gebruikt naast de kennis en het netwerk van Zorgadvies Groningen. 

Terug naar overzicht