Handreiking inrichten multidisciplinair overleg ouderenzorg

25 oktober 2022

Onlangs heeft Zorgadvies Groningen een handreiking voor het inrichten van een multidisciplinair overleg (MDO) op haar website gepubliceerd. De handreiking richt zich op het bespreken van kwetsbare ouderen, maar kan ook ter inspiratie voor andere doelgroepen worden gebruikt. Inmiddels zijn ook de eerste praktijken gestart met het gebruiken van de handreiking om hun MDO-vorm te geven.

Een MDO is een patiënt-gerelateerd overleg tussen bijvoorbeeld huisartsenpraktijk, thuiszorg (wijkverpleegkundige + casemanager dementie), het sociaal domein en indien beschikbaar een specialist ouderengeneeskunde. Op afroep kun je andere betrokken disciplines uitnodigen.  

“Door ouderen vroegtijdig in beeld te hebben, gezamenlijk passende zorg en ondersteuning in te zetten en elkaar op de hoogte te houden van veranderingen voorkom je acute situaties. Dat werkt in ieders voordeel” 

Landelijke MDO-richtlijnen  
De handreiking MDO volgt landelijke MDO-richtlijnen en voorbeelden en geeft stapsgewijs weer welke afspraken je met je MDO-team, ook wel kernteam, maakt om tot een passende MDO-structuur te komen, op zowel inhoud als vorm. Zorgadvies Groningen kan het kernteam in de eerste voorbereidende bijeenkomst begeleiden om aan de hand van deze handreiking tot goede afspraken te komen. Onlangs heeft Zorgadvies Groningen naar aanleiding van het kernteam van Veendam de opzet van MDO’s begeleid. Zorgadvies Groningen heeft geholpen bij het samenstellen van het kernteam en het organiseren en voorzitten van de eerste voorbereidende bijeenkomst op 14 oktober. In deze eerste bijeenkomst hebben de kernteamleden elkaar beter leren kennen en kon iedereen zijn/haar wensen en behoeften voor een passend MDO uitspreken. Zorgadvies Groningen heeft het team begeleid om op basis hiervan en aan de hand van de handreiking tot passende afspraken te komen en deze voor hen in een beknopt document vastgelegd. Zo is onder andere afgesproken wat het gezamenlijke doel van het MDO is, welke doelgroep ouderen in het MDO wordt besproken, hoe vaak er een MDO is, hoe de agenda per te bespreken patiënt eruit ziet en wie patiënten voor het MDO agendeert. Door dit op voorhand goed te bespreken, is het kernteam na afloop in staat om zelfstandig, gedegen en efficiënt hun eerste echte MDO te houden. 

"Doordat we een MDO hebben weet je elkaar ook buiten het MDO om eerder te vinden om af te stemmen over een patiënt” 

Het MDO draagt bij aan het meer proactief inrichten van de zorg 
De komende jaren, tot 2030, hebben we te maken met een groei van het aantal 65-plussers van 32% in Stad en 21% in Ommelanden*. Ouder worden gaat gepaard met een toenemende kans op kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen kennen vaak een complexe problematiek die een multidisciplinaire benadering vereist. Om aan de zorgvraag van deze kwetsbare ouderen te kunnen blijven voldoen, is het daarom belangrijk om een goede afstemming te hebben tussen de bij deze ouderen betrokken (zorg)professionals uit medisch en sociaal domein. Om die reden stimuleert en ondersteunt Zorgadvies Groningen MDO’s. Wij begeleiden graag op verzoek van zorgverleners de opzet van een MDO.

“Het is fijn om korte lijntjes te hebben, elkaar snel en laagdrempelig kunnen benaderen” 

Geriatrische netwerken 
Wil je weten wat Zorgadvies Groningen voor je kan betekenen op het gebied van ouderenzorg? Kijk dan op onze website. Onze contactpersonen zijn Evelien Brakelé en Paulien den Arend. De quotes bij dit artikel zijn afkomstig van deelnemers van geriatrische netwerken waarbij onze adviseurs betrokken zijn.  

*Bron: regiobeeld Noord 2030  

Terug naar overzicht