Overstijgend denken en verbanden leggen in contact met andere praktijkmanagers

19 december 2022

Praktijkmanager Lies van der Weij blikt terug op de praktijkmanagersnetwerk-bijeenkomst van donderdag 15 december, georganiseerd door Zorgadvies Groningen. En ze vertelt onder meer over haar rol als praktijkmanager.

Lies: “Normaal ligt de focus meer op netwerken tijdens de praktijkmanagersnetwerk-bijeenkomsten waar ik naar toe ben geweest. Deze keer deden we de Startquiz die ons uitdaagde op een andere manier naar praktijken en bedrijfsvoering te kijken. We keken naar kengetallen en dat stimuleert overstijgend denken. Je gaat verbanden zien. Bijvoorbeeld waar bedrijfsresultaten verbeterd kunnen worden in relatie tot het verzorgingsgebied en de patiëntenpopulatie. Leuk om daar samen met andere praktijkmanagers mee bezig te zijn en zo met elkaar naar een ander niveau te gaan.”

Lies van der WeijInspelen op ontwikkelingen gericht op verbeteren bedrijfsresultaat
Lies vervolgt: “Ik ben gewend om op die manier naar ontwikkelingen te kijken om zo het bedrijfsresultaat van de huisartsenpraktijk te verbeteren. In het verleden ben ik bijna 12,5 jaar als facilitair manager in de huisartsenzorg werkzaam geweest in de ANW zorg. Daar was ik verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de huisartsenposten binnen de Spoedpleinen in Friesland. Omdat ik weer dichter bij het primaire proces binnen de huisartsenzorg wilde werken, terug naar kleinschalig en betrokken, ben ik ruim 3 jaar geleden praktijkmanager geworden in het gezondheidscentrum in Hoogezand. In de rol van praktijkmanager kun je veel ontwikkelen en verbeteren gericht op het bieden van toekomstbestendige zorg. Ik ben vooral geïnspireerd door de drijfkracht binnen het huisartsen vak. Er is commitment, men wil graag ontwikkelen en verbeteren. We vergaderen net als binnen andere organisaties, maar het moet ook zeker tot resultaten leiden. Een no nonsens mentaliteit. Die houding dat past goed bij mij. Dat geeft energie en werkplezier.”

In spelvorm kennis opdoen en ervaringen uitwisselen over praktijkmanagement
Evelien Brakelé en Carlijn van Loon, adviseurs van Zorgadvies Groningen, zaten de bijeenkomst van het praktijkmanagersnetwerk voor. De quiz die ze inbrachten, is oorspronkelijk ontwikkeld voor startende huisartsen. Carlijn: ”De Startquiz wordt jaarlijks georganiseerd. We dagen huisartsen uit om via het spel met andere huisartsen kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over het managen van een huisartsenpraktijk. Dat doen we in een sfeervol café. Samen maken we er inspirerende en gezellige avonden van. Meer informatie daarover vind je op de site www.wordhuisartsingroningen.nl.“

Rol van de praktijkmanager
Lies haakt aan op wat Carlijn vertelt: “Ik vind de quiz relevant. In de huisartsenopleiding staat zorginhoud voorop. Voor onderwerpen als praktijkvoering en HR is minder aandacht. Daar ligt voor de praktijkmanagers een taak om huisartsen te adviseren. Goed om daar samen in op te trekken. Ook als zaken eenmaal goed lopen, is het belangrijk om zo nu en dan terug te blikken of we nog op de goede weg zitten, of moeten we bijsturen.

Ik heb een aansturende rol en ben verantwoordelijk voor alles wat geen zorginhoud betreft; een breed uiteenlopend aandachtsgebied dat kan gaan van kwaliteit, financiën, huisvesting tot HR. Vanwege het solistische karakter van de functie is daarom het netwerk en contact met collega-praktijkmanagers belangrijk. We weten elkaar goed te vinden en bespreken uiteenlopende zaken van tactisch tot strategisch niveau. Deze kennis neem ik mee in het uitoefenen van mijn functie en is goed voor de ontwikkeling, zowel voor mijzelf en voor de praktijkvoering. Ook scholing draagt daaraan bij.”

Samen zorgkrachten bundelen voor gewenste veranderingen én continuïteit
Als onafhankelijk partner met een maatschappelijke opdracht, staan de adviseurs van Zorgadvies Groningen naast zorgverleners en zorggroepen in de eerstelijnszorg. Vanuit onze 4 pijlers strategie, kennis, netwerk en aanpak, ondersteunen we eerstelijns zorgverleners bij de organisatie van zorg en mono-, multi- en domeinoverstijgende samenwerking. We schetsen een breed perspectief van mogelijkheden van zorg in de buurt. Daarin nemen we ook de verbinding met de tweedelijnszorg en het sociale domein mee. In praktische zin zie je dat terug in het brede dienstenaanbod dat we aanbieden. Door te inspireren, te activeren en te verbinden, vergroten en bundelen we zorgkrachten voor de gewenste veranderingen én continuïteit.

Lies: “Zorgadvies is goed op weg naar mijn idee. Er is bewustwording van de belangrijke rol van praktijkmanagers binnen het huisartsenvak. Praktijken zijn hele andere organisaties aan het worden met veel meer functies en grotere teams. De praktijkvoering opzetten, processen anders organiseren, structuur aanbrengen; het draagt allemaal bij aan het ontzorgen van de huisarts zodat zijn/haar focus bij de zorginhoud kan liggen. In dit gehele ontwikkelproces pakt Zorgadvies haar rol goed op. Persoonlijk advies en ook de netwerkbijeenkomsten dragen bij aan de ontwikkeling in en buiten de praktijk. Het is fijn om kennis uit te wisselen en op strategische en praktische vraagstukken ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld bij het uitrollen van praktijkoverstijgende vraagstukken.

Als wij bijvoorbeeld meer willen doen met het thema ‘positieve gezondheid’ gaat daar een heel proces aan vooraf voordat het uitgerold kan worden. Ook zijn we samen met Zorgadvies bezig met de samenwerking met het sociaal domein. Zorgadvies is ook een voedingsbron welke lange termijn ontwikkelingen er spelen die van invloed zijn op de zorgverlening, over landelijk beleid, ontwikkelingen op regionaal niveau zoals dubbele vergrijzinggebieden, het wegtrekken van de jongere populatie en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Jan Rotmans verwoordt het heel treffend in zijn boek ‘Omarm de chaos’ dat ik aan het lezen ben: ‘We zitten niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk'.”

Contact met andere praktijkmanagers
Lies: “Als praktijkmanager heb je een solistische functie binnen de organisatie. Het is daarom goed om contacten te onderhouden met collega-praktijkmanagers. Het is goed voor je netwerk, we wisselen veel informatie uit en bespreken casussen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de huisartsenpraktijken op een hoger niveau. De netwerkbijeenkomsten van Zorgadvies Groningen probeer ik daarom zoveel als haalbaar te bezoeken. Verder zit ik in een intervisiegroep waar we vraagstukken die deelnemers inbrengen, bespreken. Daarnaast houd ik mij bezig met vraagstukken zoals arbeidsproblematiek en duurzame inzetbaarheid. Dat doe ik in een ander gremium onder andere met de GHC en SSFH.”

Meer weten over het Praktijkmanagersnetwerk?
Op www.zorgadviesgroningen.nl vind je meer informatie over het Praktijkmanagersnetwerk en data van nieuwe bijeenkomsten in 2023. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 31 januari van 15-17 uur in het Best Western Plus hotel aan de Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Aanmelden kan via secretariaat@zorgadviesgroningen.nl.
Andere vragen? Neem dan gerust contact op met Carlijn van Loon of Evelien Brakelé

Neem eens een kijkje op de website Word Huisarts in Groningen
Terug naar overzicht