Terugblik op 2022 en vooruitblik

20 december 2022

Hinda Stegeman, directeur/bestuurder van Zorgadvies Groningen kijkt in dit artikel terug naar landelijke en regionale ervaringen en ontwikkelingen in 2022 en wat nog in het verschiet ligt.

Dit jaar was weer een wat ‘normaler’ jaar waarbij in de eerste maanden de coronamaatregelen snel zijn versoepeld. Helaas hebben sommige mensen nog steeds te maken met (long) Covid, waaronder zorgverleners. Wij hopen voor hen dat ze stap voor stap opknappen en er vanuit onderzoek meer handvaten komen voor preventie en behandeling. Voor meerdere zorgverleners en praktijkhouders in de eerste lijn is 2022 ook een pittig jaar geweest. De hoge inflatie en energiekosten drukken op iedereen. Natuurlijk op kwetsbare patiënten, maar ook op zorgverleners en praktijkhouders. Laten we hopen dat de wereld in 2023 in wat rustiger vaarwater komt en de kosten voor eenieder beheersbaar blijven. 

Ontwikkelingen zorgbeleid in teken van IZA
Landelijk gezien stonden ontwikkelingen in het zorgbeleid in het teken van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), dat in september door bijna alle partijen is ondertekend. Voor  Zorgadvies Groningen en ook andere ROS organisaties staan er veel thema’s in waar wij al actief aan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de wachtlijsten in de GGZ, samenwerking tussen eerste lijn en nulde lijn met onder andere de invoering van de Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) en actief bijdragen aan de organisatiegraad van de basiszorg en van de paramedische zorg.  

Het IZA biedt kansen voor de eerstelijnszorg, maar er ligt ook een grote opgave. Als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) kunnen we de eerste lijn hierbij ondersteunen met advies, kennis, bij samenwerking, netwerken en bij het maken en implementeren van concrete afspraken.  Het ROS-netwerk beschrijft in de notitie 'Integraal Zorg Akkoord en Regionale Ondersteunings Structuren' hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA. Ook staan er regionale voorbeelden in. 

Vooruitblik 
Zorgadvies gaat volgend jaar volop verder met haar maatschappelijke opdracht. Als onafhankelijk partner staan de adviseurs van Zorgadvies Groningen naast jou en andere zorgverleners en zorggroepen in de eerstelijnszorg. Vanuit onze 4 pijlers strategie, kennis, netwerk en aanpak, ondersteunen we eerstelijns zorgverleners bij de organisatie van zorg en mono-, multi- en domeinoverstijgende samenwerking. Door te inspireren, te activeren en te verbinden, vergroten en bundelen we in gezamenlijkheid onze krachten voor de gewenste veranderingen én continuïteit. Een groot aantal projecten wordt in 2023 voortgezet. De veranderingen en verbeteringen waar het in deze projecten over gaat worden altijd in samenspraak met jullie, het eerstelijns zorgveld, vormgegeven.

Wij willen eenieder waarmee wij hebben samengewerkt in 2022 hartelijk bedanken voor hun inzet. Samen creëren we meer zorgkracht en zo meer leefkracht voor de inwoners in Groningen en de kop van Drenthe.  
Warme feestdagen en een inspirerend 2023 gewenst!

Terug naar overzicht