Regiotafel Noord in actie tegen wachtlijsten GGZ

9 februari 2023

Sinds kort vindt er online casusoverleg plaats aan de Regiotafel Noord. Zo zorgen we er samen voor dat GGZ-patiënten met complexe problematiek de juiste zorg in de regio Groningen krijgen.

De Regiotafel Noord is een online provinciaal casusoverleg met als doel om een passende plek met de juiste zorg te vinden voor complexe GGZ-patiënten in de provincie Groningen. De Regiotafel vindt een keer in de 2 weken online plaats, afwisselend op maandag en donderdag. Het overleg duurt 45 minuten.  

Complexe casuïstiek voor de Regiotafel 
Huisartsen, psychologen en POH-GGZ kunnen complexe GGZ-patiënten aanmelden bij de Regiotafel Noord via een aanmeldformulier, bijvoorbeeld een LVB-patiënt met mentale, sociale en/of financiële problematiek en mogelijk ook verslavingsproblematiek. Dit zijn patiënten waarbij het vaak lastig is om via de reguliere weg een passende plek te vinden. De regiotafel focust zich primair op volwassenen, maar cliënten van 16 jaar en ouder kunnen worden aangemeld. Cliënten in een crisissituatie zijn uitgesloten van de Regiotafel.  

Regiotafel Noord levert een passend aanbod 
Per regiotafel kunnen circa 7 casussen besproken worden. Omdat er eerst ervaring moet worden opgedaan met dit nieuwe overleg, kan in de beginperiode dit aantal lager zijn. Uitgangspunt van de Regiotafel is dat eén of een combinatie van deelnemers aan het overleg een passend aanbod levert aan elke patiënt, zodat er altijd een oplossing naar de verwijzer wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderingssituaties kan de casus worden opgeschaald naar de ‘regionale casuïstiektafel Noord-Nederland’ als er geen passend aanbod is kan worden geboden. De Regiotafel zal bijdragen aan het besparen van tijd, energie en frustratie bij patiënten en de zorgverleners die hen graag voor zorg willen doorverwijzen, maar kan niet de wachtlijsten in de GGZ oplossen. 

Deelnemers aan de regiotafel 
Een aantal deelnemers is vast aanwezig, een aantal alleen indien dit passend is voor de casus. De verwijzer is in principe bij bespreking van de eigen casus aanwezig. Het voorzitterschap van de regiotafel rouleert.  
 
Vaste partijen:  
• Vaste coördinator: Inge de Vries (Terwille) 
• Ervaringsdeskundigen  
• Zorgbemiddeling vanuit de zorgverzekeraar 
• Specialisten van (jeugd)GGZ-aanbieders (Lentis, Inter-Psy, Neurocare, Terwille, Molendrift, Psychiatrie Noord, Neuro Care Group, BuurtzorgT, Accare, UCP,Forte GGZ) 
• Specialisten uit het sociaal domein (Cosis, Tintengroep, Wij Groningen).  

Roulerende partijen: 
• VNN 
• Sociaal domein (indicatiesteller) uit de desbetreffende gemeente van de cliënt 
• Verwijzende huisarts of andere verwijzer 

Creëren stevige basisstructuur om ggz-vragen snel en adequaat op te vangen 
De Regiotafel voorziet in een samenwerking tussen de ketenpartners binnen de GGZ en het sociaal domein. Het versterken van de samenwerking in de regio tussen alle betrokken partijen (huisartsen, sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, vrijgevestigde psychologen, ggz-aanbieders, cliëntinitiatieven en andere relevante partijen) kost tijd. Er is en wordt gewerkt aan het creëren van een stevige basisstructuur waarin ggz-vragen van patiënten in de huisartsenpraktijk snel en adequaat worden opgevangen en in overleg wordt bepaald waar en door wie tijdig de juiste ondersteuning, hulp en zorg geboden kan worden. Daarbij is het van belang dat de toegang voor de meest kwetsbare mensen met complexe problematiek het eerste verbetert. Samen met de huisartsenkring en de GGZ- adviescommissie werken adviseurs Roelinda Bos en Jan Pieter de Meer van Zorgadvies Groningen er hard aan om dit te bereiken. Voor meer informatie kun je bij hen terecht. 

Roelinda: r.bos@zorgadviesgroningen.nl | 06 51 55 49 69
Jan Pieter: j.p.demeer@zorgadviesgroningen.nl | 06 51 56 78 36.  

 

Terug naar overzicht