Het verander(en)de speelveld

Zorgadvies Groningen vervult een belangrijke rol in het verbinden van alle partijen die een opgave hebben in de GGZ. Door het beleid van de landelijke overheid zien alle organisaties zich geconfronteerd met nieuwe verantwoordelijkheden én bezuinigingen. In dat verander(en)de speelveld hebben alle partijen binnen de GGZ elkaar nodig en is verbinding essentieel.

Rol Zorgadvies Groningen

Zorgadvies Groningen organiseert de samenwerking tussen de GGZ-partijen. Voorbeelden van thema’s, projecten en activiteiten die wij op dit moment ondernemen zijn:
 

Adviescommissie GGZ

Zorgadvies Groningen ondersteunt de driehoek huisarts, POH-GGZ en psycholoog om de GGZ op provinciaal niveau verder vorm te geven. Daartoe is de Adviescommissie GGZ opgericht, waarin deze driehoek participeert. De commissie bespreekt de knelpunten en toekomstige veranderingen in de GGZ met als doel te anticiperen op komende ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van e-health, consultatie, inzet van POH-GGZ, verwijs- en terugrapportage, pilot EGGZ, Regionale Taskforce wachttijden en veranderingen in de jeugdzorg. Er zijn inmiddels al diverse beleidsadviezen uitgebracht en overleggen gevoerd met overheden, de zorgverzekeraar en SGGZ.

POH-GGZ

Er is een Provinciaal Netwerk POH-GGZ opgericht. Dit netwerk is er voor alle POH’s-GGZ die werkzaam zijn in de provincie Groningen en de kop van Drenthe (Roden, Paterswolde, Eelde en Zuidlaren). Doel van het netwerk is overdracht van regionale- en landelijke GGZ-ontwikkelingen en het delen van relevante informatie. Tevens kunnen startende POH’s-GGZ zich aanmelden voor een meeloopstage of intervisie. Aanmelden kan via pohggzgroningen@gmail.com.

Psychologen

Zorgadvies Groningen heeft de psychologen ondersteund bij het oprichten van de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC). Zie www.gpcgroningen.nl.

Interessante links
Landelijke GGZ samenwerkingsafspraken
NHG/LHV-STANDPUNT