Het verander(en)de speelveld

Zorgadvies Groningen vervult een belangrijke rol in het verbinden van alle partijen die een opgave hebben in de GGZ. Door het beleid van de landelijke overheid zien alle organisaties zich geconfronteerd met nieuwe verantwoordelijkheden én bezuinigingen. In dat verander(en)de speelveld hebben alle partijen binnen de GGZ elkaar nodig en is verbinding essentieel.

Rol Zorgadvies Groningen

Zorgadvies Groningen organiseert de samenwerking tussen de GGZ-partijen. Voorbeelden van thema’s, projecten en activiteiten die wij op dit moment ondernemen zijn:
 

Adviescommissie GGZ

Zorgadvies Groningen ondersteunt de driehoek huisarts, POH-GGZ en psycholoog om de GGZ op provinciaal niveau verder vorm te geven. Daartoe is de Adviescommissie GGZ opgericht, waarin deze driehoek participeert. De commissie bespreekt de knelpunten en toekomstige veranderingen in de GGZ met als doel te anticiperen op komende ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van e-health, consultatie, inzet van POH-GGZ, verwijs- en terugrapportage, pilot EGGZ, Regionale Taskforce wachttijden en veranderingen in de jeugdzorg. Er zijn inmiddels al diverse beleidsadviezen uitgebracht en overleggen gevoerd met overheden, de zorgverzekeraar en SGGZ.

POH-GGZ

Er is een Provinciaal Netwerk POH-GGZ opgericht. Dit netwerk is er voor alle POH’s-GGZ die werkzaam zijn in de provincie Groningen en de kop van Drenthe (Roden, Paterswolde, Eelde en Zuidlaren). Doel van het netwerk is overdracht van regionale- en landelijke GGZ-ontwikkelingen en het delen van relevante informatie. Tevens kunnen startende POH’s-GGZ zich aanmelden voor een meeloopstage of intervisie. Aanmelden kan via pohggzgroningen@gmail.com.

Psychologen

Zorgadvies Groningen heeft de psychologen ondersteund bij het oprichten van de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC). Zie www.gpcgroiningen.nl.

Pilot EGGZ

Per 1 juli 2016 is de pilot eerstelijns GGZ (EGGZ) in de huisartsenpraktijk gestart. Het doel is om waar mogelijk de patiënten dicht bij huis te helpen, met een wijkgerichte benadering. Uitgangspunt is matched care: de zorg wordt zo laagdrempelig mogelijk aangeboden, maar ook zo specialistisch als noodzakelijk, uitgaande van de vraag van de patiënt. Dat kan doordat niet de DSM-diagnose, maar de hulpvraag leidend is. Zorgverlening vindt in principe plaats in een lokale samenwerkingseenheid van huisarts, POH–GGZ en psychologen, tenzij er een indicatie is voor verwijzing naar de SGGZ of er sprake is van sociaal-maatschappelijke problemen waarbij betrokkenheid van het sociaal domein (gemeente) geïndiceerd is.
In de pilot kan de psycholoog ingezet worden zonder dat de patiënt een eigen bijdrage dient te betalen. Daarnaast kan de huisartsenpraktijk meer POH-GGZ inzet gefinancierd krijgen dan is opgenomen in het reguliere beleid van de zorgverzekeraar. De innovatiegelden (S3) maken integrale financiering mogelijk.
Deze eerste fase van de pilot liep van juli 2016 tot juli 2019. Omdat het om een pilot gaat, doet een klein aantal huisartsenpraktijken mee en kunnen andere huisartsenpraktijken op dit moment nog niet aansluiten.
Er is afgesproken om de pilot vanaf juli 2019 met een periode van anderhalf jaar te verlengen.


Interessante links

Landelijke GGZ samenwerkingsafspraken

NHG/LHV-STANDPUNT