Aanpak verschilt per gemeente

unsplash_wNeuMUuGiPM.jpg

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van zorg voor jeugd tot 18 jaar. De veranderingen in de jeugdzorg hebben gevolgen voor de eerstelijnszorgverleners, specifiek voor huisartsen, psychologen en orthopedagogen die met kinderen en jeugd tot 18 jaar werken.

De aanpak rondom de integrale zorg voor jeugd verschilt per gemeente. In veel regio’s kiest de gemeente bijvoorbeeld voor een wijkgerichte aanpak en zoekt hierin de samenwerking met huis- en jeugdartsen.

Rol Zorgadvies Groningen

Zorgadvies Groningen volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen en fungeert als spin in het web om de eerstelijnszorgverleners, gemeenten en betrokkenen in onze provincie bij elkaar te brengen voor een gezamenlijke aanpak rondom de zorg voor jeugd. Zorgadvies Groningen verbindt partijen met elkaar, adviseert en begeleidt bij samenwerkingstrajecten in de zorg voor jeugd.
Een voorbeeld is de introductie van de ondersteuner jeugd (OJG).


Ondersteuner Jeugd en Gezin

Een tiental Groninger huisartsenpraktijken kent een nieuwe functionaris: de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG). De OJG is de verbindende schakel tussen huisarts, CJG, onderwijs en specialistische jeugdhulp. Hun aantal groeit. Het doel van de OJG is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts, CJG en gemeentelijke basisteams. Deze betrekkelijk nieuwe functie wordt bij verschillende gemeenten ingezet en door alle partijen als positief ervaren. Inzet van de OJG leidt in zijn algemeenheid tot directe hulp voor kinderen en gezinnen dichterbij huis, kortere wachttijden en minder verwijzingen naar de (specialistische) jeugdhulp.

RIGG
Het RIGG (de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) doet onderzoek naar de inzet van een OJG in de huisartsenpraktijk in de provincie Groningen en zal hierover publiceren. In de gemeente Groningen wordt dit onderzoek niet meer afgewacht en wordt al volop ingezet op de OJG. Zo ook in de gemeente Stadskanaal. De huisartsen in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde werken al enige tijd met een OJG.

In nauw overleg met Zorgadvies Groningen, de Huisartsenkring Groningen, de GGZ adviescommissie, vertegenwoordigers van de specialistische jeugdhulp en de gemeenten, heeft de RIGG een modelovereenkomst opgesteld waarin de randvoorwaarden voor de inzet van een OJG staan beschreven. De gemeenten pakken de uitdaging op hun eigen wijze op, passend bij de lokale behoefte. Zorgadvies Groningen heeft provinciaal ervaring opgedaan en kan ondersteunen om de verbinding tot stand te brengen tussen de zorg  en het sociaal domein.

De OJG valt, in tegenstelling tot de POH GGZ, niet onder de regie van de huisartsen en wordt ook niet gefinancierd door de zorgverzekeraar. De OJG, die in de meeste gevallen in dienst is van een specialistische jeugdhulpaanbieder, wordt gefinancierd door de gemeenten.

Pilots OJG leiden tot versterking samenwerking huisarts en wijkteams
Huisartsen, Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG) en teamleiders van de gemeentelijke wijkteams geven aan dat de verbinding tussen huisarts  en gemeente is verbeterd door de inzet van een OJG.

In de provincie Groningen zijn de resultaten van 17 pilots OJG geëvalueerd om te kijken naar de effecten van deze pilots. Het idee achter het inzetten van een OJG in de huisartsenpraktijk is dat goede zorg dichtbij kan worden geboden, in de verwachting dat daarmee het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp wordt teruggedrongen en de samenwerking tussen de huisarts en de gemeentelijke basisteams wordt versterkt.

Resultaten
Na monitoring van de resultaten na ongeveer negen maanden blijkt dat gemiddeld 54% van de hulpvragen zelfstandig door de OJG wordt afgehandeld. Daarnaast geven huisartsen aan dat de inzet van een OJG preventief en kwaliteitsverhogend werkt.
De inzet van OJG heeft tot nu toe een besparing van zo’n 240.000 euro opgeleverd.

Lees hier de Eindrapportage Pilots OJG.