De juiste zorg op de juiste plek

In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen tot de juiste zorg op de juiste plek. In de regiobeelden is de urgentie uitgesproken voor meer aandacht en samenwerking met paramedici. Zorgadvies Groningen ondersteunt paramedici in het gehele proces van het bereiken van een hogere organisatiegraad, van het faciliteren van de eerste gesprekken tot het succesvol opstarten van een organisatie.

Rol Zorgadvies Groningen

Om goed samen te werken en tijdig en gericht naar elkaar te verwijzen is het noodzakelijk dat professionals uit het medische en het sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet. Dit draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek met een centrale positie voor de patiënt. Bij netwerken die georganiseerd zijn naar inhoud of doelgroep komen paramedici steeds meer in beeld. Samenwerking met paramedici wordt steeds meer als waardevol gezien. Een sterkere organisatiegraad vergroot de slagkracht op regionaal niveau. En in de provincie Groningen is er ook zeker potentie om de organisatiegraad van paramedici te versterken. Een aantal beroepsgroepen is in de afgelopen jaren georganiseerd in coöperaties.
 

Thema's
Voor veranderingen in de zorg is het wenselijk dat de eerstelijnsdisciplines elkaar makkelijk vinden. Daarnaast is het van belang dat anderen, bv. ziekenhuizen en het sociaal domein, de eerstelijns disciplines makkelijk kunnen benaderen. Met de paramedici gaat Zorgadvies Groningen de onderstaande thema’s verkennen en behandelen:
 

  • Een gemandateerde afvaardiging samenstellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, het aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio te worden en zichtbaar in de regio te zijn. Het betrekken van de achterban en vertegenwoordiging zijn belangrijke thema’s.
  • Een gezamenlijke visie opstellen ten aanzien van de organisatiegraad in de regio.
  • Het op regionaal niveau maken van afspraken over de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders.
  • Efficiëntie behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etcetera.
  • Kennis en kunde delen binnen een regionale samenwerking. 
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Zorgadvies Groningen is onafhankelijk en ondersteunt paramedici in het vergroten van de organisatiegraad. De ondersteuning is divers en wordt afgestemd op de behoefte van de groep paramedici. Zorgadvies Groningen begeleidt het proces en brengt kennis op het gebied van samenwerkingsvormen en netwerken in.

Naast de regionale aanpak werken de ROS-organisaties landelijk samen op o.a. het thema van het verhogen van de organisatiegraad van de paramedische disciplines. In deze samenwerking wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Zorgadvies Groningen heeft in deze landelijke samenwerking een actieve rol.  

Heb je ideeën met betrekking tot dit onderwerp of wil je eens (vrijblijvend) het gesprek met ons aangaan, neem dan contact op met Sereh Simons.