Samenhang waarborgen

Enerzijds vormt de huisarts de spil in de zorg omdat die meer en meer in de buurt van de patiënten wordt georganiseerd. Anderzijds spelen gemeenten een steeds grotere rol in die lokale zorg en ondersteuning aan burgers. De overheveling van jeugdzorg naar gemeenten, de ouderenzorg die met dubbele vergrijzing kampt en de bezuinigingen op zorg zijn actuele thema’s voor zowel de huisarts als de gemeente. Kortom, zorg en welzijn komen steeds dichter bij elkaar. Door alle veranderingen weet de patiënt/burger niet altijd waar hij terecht kan voor zorg of ondersteuning. Het is daarom belangrijk dat huisartsen en gemeente met elkaar in contact staan zodat de samenhang in de zorg en ondersteuning voor de patiënt/burger wordt gewaarborgd.

Rol Zorgadvies Groningen

In het kader van het project ‘Bevorderen samenwerking eerste en nulde lijn’ gaat Zorgadvies Groningen huisartsen en gemeentes benaderen om te inventariseren waar de behoeftes liggen op het gebied van samenwerking. Die gegevens vormen een vruchtbare bodem voor een verbinding tussen de betrokken partijen.

Cultuurverschillen
De ervaring leert dat er cultuurverschillen zijn tussen de eerste lijn en de gemeenten en welzijn. Om elkaar sneller en beter te begrijpen kan Zorgadvies Groningen een ondersteunende rol spelen door vooraf goed te inventariseren wat men wil en het overleg tussen huisartsen en gemeente van een gedegen voorbereiding te voorzien. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat het contact voor iedereen efficiënt verloopt.

De eerste lijn als verwijzer
Voor de eerste lijn is het van belang dat zij weet welke welzijnsactiviteiten de gemeente te bieden heeft en hoe die aangevraagd kunnen worden. Is dat goed bekend, dan kan men ook efficiënt doorverwijzen.

Raakvlakken voor samenwerking
Voorbeelden van gebieden waar de eerste en nulde lijn elkaar zouden kunnen vinden zijn ouderenzorg, jeugd (jeugd-GGZ), Leefstijl, Sport en Bewegen, jeugdgezondheidszorg, achterstandsproblematiek, sociaal-maatschappelijke problematiek (verslavingszorg), openbare GGZ, huiselijk geweld, eenzaamheid (Welzijn op Recept), enzovoort.