Samenwerken in de geboorteketen

Er is een landelijke transitie gaande naar integrale geboortezorg. De komende jaren zal de ondersteuning van geboortezorg in het teken staan van verdere integratie van samenwerking en zorginhoud. Integratie kan de samenwerking en daarmee de kwaliteit van zorg verder verhogen. De focus van Zorgadvies Groningen zal daarom liggen op het (nog) dichter bij elkaar brengen van de ketenpartners in de geboortezorg.

Wat Zorgadvies Groningen doet

Zorgadvies Groningen adviseert en begeleidt partijen om uitwerking te geven aan de vaak ingewikkelde veranderprocessen die bij inhoudelijke ketensamenwerking en regionale samenwerking komen kijken. Voorbeelden van projecten en activiteiten die we op dit moment ondernemen zijn:

Kansrijke Start Groningen (voorheen 'werkgroep zwangere centraal')

In de gemeente Groningen is een werkgroep ‘zwangere centraal’ gevormd, een coalitie van ketenpartners in de geboortezorg, omdat de relatief ongunstige geboortecijfers daar aanleiding toe gaven. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van een gezonde leefwijze, vroegsignalering van en passende zorg voor kwetsbare zwangeren. Door afspraken te maken over de onderlinge samenwerking zijn meer ‘kwetsbare zwangeren’ in beeld gekomen. Met ‘kwetsbaar’ worden vrouwen bedoeld, die te maken hebben met stress, financiële-, sociale- en/of psychische problematiek en die niet zelfstandig hun problematische situatie kunnen overwinnen.

Zorgadvies Groningen neemt de voorzittersrol op zich voor deze werkgroep. Deze werkgroep wordt vervolgd als Kansrijke Start Groningen. Hierin participeren alle ketenpartners van de geboortezorg inclusief de zorgverzekeraar en de gemeente. Het doel is het bouwen en verankeren van lokale/regionale coalities van ketenpartners in de geboortezorg rondom de eerste 1000 dagen van het kind. Deze coalities hebben de taak om ketenafspraken te realiseren of te verstevigen tussen alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en de eerste levensjaren van het kind.

Zie de website www.kansrijkestartgroningen.nl voor meer informatie.

Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de provincie Groningen

Samenwerking tussen verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen verbetert de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland. Eén van de manieren om deze samenwerking vorm te geven is het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) rondom elk ziekenhuis. Dit zijn plaatselijke samenwerkingsverbanden van verloskundigen, gynaecologen en eventueel verloskundig actieve huisartsen. Soms nemen ook kinderartsen en kraamzorgaanbieders deel aan het overleg. Het doel van de samenwerking is om afspraken te maken over bijvoorbeeld verwijzen en terugverwijzen van cliënten, het vertalen van landelijke richtlijnen naar de lokale situatie en afspraken te maken over verantwoordelijkheden. Zoals afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen. Maar ook afspraken maken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen, met duidelijke regels over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg en de casuïstiekbespreking. Zorgadvies Groningen brengt de verloskundigen van de VSV’s in Groningen periodiek bijeen om kennis en informatie van de verschillende VSV’s te delen.


Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboortezorg Noord-Nederland

De 9 VSV’s in het Noorden vormen samen het Regionaal Consortium ZGNN. Het doel van het Consortium is de kwaliteit van geboortezorg te verbeteren door samenwerking en kennisontwikkeling. Zorgadvies Groningen zit in de stuurgroep en in diverse werkgroepen van het Consortium. Voor meer informatie, zie hier.