Prettig en effectief samenwerken en samen werken

Het organiseren van zorg rondom een zorgvrager, vergt een goede afstemming, samenwerking, gezamenlijke besluitvorming en vertrouwen tussen diverse zorgverleners. Op vele plekken is dit georganiseerd, maar vaak is het nog afhankelijk van 'wie-kent-wie' of toevalligheden. Door de organisatiegraad, de mate van organisatie, van de paramedici te verhogen, ondersteunen wij structureel en efficiënt samenwerken. In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen. In de regiobeelden is de urgentie uitgesproken voor meer aandacht en samenwerking met paramedici. Zorgadvies Groningen ondersteunt paramedici in het gehele proces van het bereiken van een hogere organisatiegraad, van het faciliteren van de eerste gesprekken tot het succesvol opstarten van een samenwerkingsverband, netwerk en/of organisatie.

Rol Zorgadvies Groningen

Dat je elkaar kent en weet wat je van de ander kan verwachten, is een voorwaarde om samenwerken mogelijk te maken. Dat is in de zorg ook zo, zeker over domeinen heen. Je kan gericht van medisch domein naar sociaal domein en terug verwijzen als je weet wat je aan elkaar hebt. Dit helpt in de samenwerking en zeker bij goede passende zorg voor de zorgvrager. Een sterkere organisatiegraad vergroot de slagkracht op regionaal niveau. Met deze slagkracht kan er daadwerkelijk een verandering plaats vinden die bijdraagt aan de zorg voor patiënten.

In de provincie Groningen is er potentie om de organisatiegraad van paramedici te versterken. Een aantal beroepsgroepen is in de afgelopen jaren georganiseerd in bijvoorbeeld een coöperatie. In 2021 is de eerste multidisciplinaire coöperatie, genaamd Zorggroep ROEPNN, opgericht. ROEPNN staat voor Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland. 

Thema's
Voor veranderingen in de zorg is het wenselijk dat de eerstelijnsdisciplines elkaar weten te vinden. Daarnaast is het van belang dat anderen, zoals  ziekenhuizen en het sociaal domein, de eerstelijns disciplines kunnen benaderen. Met de paramedici gaat Zorgadvies Groningen de onderstaande thema’s verkennen en behandelen:​

  • Een gemandateerde afvaardiging samenstellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, met als doel het aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio te worden en zichtbaar in de regio te zijn. Het betrekken van de achterban en vertegenwoordiging zijn hierbij belangrijke thema’s.
  • Een gezamenlijke visie opstellen ten aanzien van de organisatiegraad in de regio.
  • Het op regionaal niveau maken van afspraken over de implementatie van passende zorg met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere (zorg)aanbieders.
  • Efficiëntie behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij zorgtrajecten, (ondersteunde) ICT, nascholing, inkoop, et cetera.
  • Kennis en kunde breder delen vanuit bijv kennisnetwerken.
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Zorgadvies Groningen is onafhankelijk en ondersteunt onder andere paramedici in het vergroten van de organisatiegraad. De ondersteuning is divers en wordt afgestemd op de behoefte van de groep paramedici. Zorgadvies Groningen begeleidt het proces en heeft kennis op het gebied van samenwerkingsvormen en netwerken.

Naast de regionale aanpak werken de ROS-organisaties landelijk samen in het netwerk paramedische zorg o.a. op het thema van het verhogen van de organisatiegraad van de paramedische disciplines. In deze samenwerking wordt kennis, initiatieven en ervaring uitgewisseld. Zorgadvies Groningen heeft in deze landelijke samenwerking een actieve rol.

Sinds april 2021 werkt het ‘Programma Organisatiegraad in de Paramedische Zorg’ aan samenwerking in de regio. Het programma helpt nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Dat kan met het opzetten van een samenwerking, het helpen naar een volgende stap of te werken aan een multidisciplinair plan. Het programma is een initiatief van het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF. 

Voor het samenwerken, in onder andere de regio Groningen, is hiervoor een platform ingericht: www.platformsamensterkinderegio.nl. Je kan je daar voor aanmelden door:

  1. voornaam en achternaam;
  2. emailadres en
  3. BIG-nummer

ter controle naar info@organisatiegraad.nl te sturen. Je wordt dan toegevoegd en krijgt de mogelijkheid om in een besloten omgeving samen te werken en kennis op te halen over de al bestaande samenwerkingsverbanden. Op het platform is een uitgebreide toolbox te vinden die je helpt om beter samen te werken. Deze toolbox is door het landelijke ROS netwerk paramedische zorg samengesteld.

Heb je ideeën met betrekking tot dit onderwerp of wil je eens (vrijblijvend) het gesprek met ons aangaan, neem dan contact op met Paulien den Arend.