Multidisciplinaire samenwerking

unsplash_Z2ImfOCafFk.jpg

De regie op zorg voor ouderen vindt plaats vanuit de huisartsenpraktijk. Dat kan betekenen dat u een geriatrisch netwerk voor de patiënt moet opzetten. Dit vergt lokale, multidisciplinaire samenwerking tussen met name de huisartsenzorg, wijkverpleging en welzijn. In de opzet van een geriatrisch netwerk biedt Zorgadvies Groningen ondersteuning.

In een geriatrisch netwerk vormt  de huisartsenpraktijk het centrale aanspreekpunt. De POH-O voert samen met de huisarts de regie over de geriatrische zorg. Om zorg op maat te bieden dient u ook andere disciplines bij de zorgbehoefte van de kwetsbare ouderen te betrekken.  Denk aan een wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, fysiotherapeut, apotheker en het sociaal domein.

Wat is er allemaal te bespreken in een geriatrisch netwerk ? U kunt denken aan:

  • de patiënt (casuïstiek);
  • mantelzorg (patiënt- en niet patiëntgebonden activiteiten);
  • ontwikkelingen binnen eigen organisaties m.b.t. werkafspraken, contact persoon, telefoonnummers, VIP Samenwerken (klik hier), enzovoort;
  • evalueren van de werkafspraken die binnen het netwerk zijn gemaakt (formats samenwerkingsovereenkomsten);
  • dementie;
  • palliatieve zorg;
  • zorg voor ouderen tijdens de avond/nacht/weekend;
  • landelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg;
  • processen rondom patiënt stroomlijnen en afspraken borgen.

Wat kan Zorgadvies Groningen voor u betekenen?

Onze adviseurs adviseren hoe u als huisarts en als Praktijkondersteuner Ouderen (POH-O) op lokaal of regionaal niveau,  met de betrokken samenwerkingspartners ouderenzorg kunt organiseren.  Daarbij is het belangrijk dat de POH-O samen met de huisarts de regiefunctie oppakt. Zorgadvies Groningen kan u aangeven hoe deze regiefunctie ingevuld kan worden.  We geven u graag voorbeelden of schetsen casuïstiek een beeld van hoe zoiets eruit kan zien en welke vaardigheden of handelingen nodig zijn. Misschien heeft u ook wel behoefte aan een wijkscan? Die kan inzicht geven in de populatie en de trends als het gaat om ouderen. Met behulp van deze statistieken kan de huisartsenpraktijk een gedegen strategie opmaken. 

Daarnaast inventariseert en faciliteert Zorgadvies Groningen de kennisbehoefte in het werkveld.  Om hierin tegemoet te komen kunnen we bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten organiseren om inspiratie en kennis uit te kunnen wisselen of in samenwerking met ELANN (na)scholingen opzetten.

Informatieblad stappenplan ouderenzorg ROS-netwerk

Formats samenwerkingsovereenkomsten

2017-10-31 - Visie Huisartsenzorg voor ouderen LHV NHG Laego

Ga naar Ouderenzorg